فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد،

دانشیار
 • عضو شورای آموزشی
 • نماینده گروه تجزیه در شورای نانو
 • رئیس بخش آنالیز عنصری آزمایشگاه مرکزی پردیس علوم
 • سرپرست علمی آزمایشگاه کارشناسی
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه | نانو شیمی
شماره تماس : 61113813
Scopus
 • 8741 ارجاعات
 • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 9532 ارجاعات
 • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • سرپرست علمی آزمایشگاه کارشناسی 1395←…
 • نماینده گروه تجزیه در شورای نانو 1393←…
 • عضو شورای آموزشی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی تجزیه

1382 ← 1384

کلمات کلیدی