شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
Scopus
  • 2713 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3812 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ← 1373

فعالیت های علمی