فرخ آرزم

فرخ آرزم،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1354 ← 1357

M.S ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1353 ← 1354

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1344 ← 1349