فرامرز قراگوزلو

فرامرز قراگوزلو،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02636202375
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

  • عضو هیات ممتحنه 1397←1397
  • ماموریت آموزشی 1397←1397
  • عضو هیات ممتحنه 1396←1396
  • استادمشاور انجمن علمی داتشجویی مامایی 1396←1397
  • ماموریت آموزشی 1396←1396
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مامایی 1394←1395
  • مدیر بیمارستان آموزشی پژوهشی دانشکده دامپزشکی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مامائی و بیماریهای تولیدمثل

1368 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1357 ← 1365

فعالیت های علمی