فهیمه فرهمندپور

فهیمه فرهمندپور،

استادیار
 • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی گروه معارف
 • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
 • ، عضو کارگروه تخصصی مطالعات زنان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
 • ، عضویت در کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده وزارت علوم
 • ، عضویت در گروه تخصصی برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی) | مدرسی معارف
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

 • ، عضویت در گروه تخصصی برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم 1398←1401
 • ، عضویت در کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده وزارت علوم 1398←1400
 • ، ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1392←1394
 • ، عضو هیات اجرایی جذب مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391←1393
 • ، عضو کارگروه تخصصی مطالعات زنان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 1391←…
 • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 1390←…
 • ، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 1389←1392
 • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی گروه معارف 1389←…
 • ، عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه معارف اسلامی 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، الزهرا ، تاریخ اسلام

1379 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه قم ، الهیات و معارف اسلامی

1370 ← 1373

M.Sc ، آزاد اسلامی-تهران مرکز ، تاریخ تمدن اسلامی

1368 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه قم ، الهیات ومعارف اسلامی

1365 ← 1368

فعالیت های علمی