فریده علوی

فریده علوی،

دانشیار
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه
 • عضو و سرپرست کارگروه تحول و ارتقاء رشته زبانها و ادبیات خارجی
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
Google Scholar
 • 19 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • رئیس گروه تخصصی زبان ها و ادبیات خارجی 1396←1398
 • عضو گروه تخصصی زبان ها و ادبیات خارجی شورای تحول 1396←1398
 • معاون اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 1395←1398
 • رییس کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی شورای تحول 1394←1396
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه 1392←…
 • عضو و سرپرست کارگروه تحول و ارتقاء رشته زبانها و ادبیات خارجی 1389←…
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه 1389←…
 • رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 1387←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کلرمون فران 2 ، ادبیات فرانسه

1375 ← 1377

M.S ، کلرمون فران 2 ، ادبیات فرانسه تطبیقی و معاصر

1370 ← 1372

M.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فرانسه

1364 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فرانسه

1356 ← 1360

فعالیت های علمی