فریدون نهرینی

فریدون نهرینی،

دانشیار
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

 

 

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شهیدبهشتی ، حقوق خصوصی

1379 ← 1386

فعالیت های علمی