فریدون نهرینی

فریدون نهرینی،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس کیش
  • معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352

پروفایل

 

 

  • معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور 1397←…
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در پردیس کیش 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شهیدبهشتی ، حقوق خصوصی

1379 ← 1386

فعالیت های علمی