اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، برق قدرت

1347 ← 1351