اسحق ثابت مرزوقی

اسحق ثابت مرزوقی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، برق قدرت

1347 ← 1351

فعالیت های علمی