علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه

مرتبه علمی : استادیار
  • معاون اداری مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • سرپرت دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • معاون حقوقی و امور مجلس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352

پروفایل

  • معاون حقوقی و امور مجلس 1399←…
  • عضو اصلی هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1394
  • سرپرت دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385←…
  • معاون اداری مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حقوق خصوصی

… ←

کلمات کلیدی