پرستو عشرتی

پرستو عشرتی،

استادیار
 • عضو هیأت مدیره انجمن علمی منظر ایران
 • عضو هیأت مؤسس انجمن علمی منظر ایران
 • مدیر گروه منظر فرهنگی، انجمن علمی منظر ایران
 • مسئول روابط عمومی و سایت دانشکده
 • سردبیر شوراهای تخصصی علمی دانشنامه مهندسی در ایران "داما"
 • عضو شورای سیاستگذاری دانشنامه مهندسی در ایران "داما"
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری
اتاق : 322
Scopus
 • 21 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 103 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

 • آشنائی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1399←1399
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1399←1399
 • مدیر گروه منظر فرهنگی، انجمن علمی منظر ایران 1398←1403
 • عضو هیأت مؤسس انجمن علمی منظر ایران 1398←1403
 • عضو هیأت مدیره انجمن علمی منظر ایران 1398←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی معماری

… ← 1385

Ph.D ، دانشگاه تهران ، معماری

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، معماری منظر

1385 ← 1387

فعالیت های علمی