الهام شعبانی

الهام شعبانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته بازنگری سرفصل دروس زلزله شناسی
  • شورای علمی مرکز لرزه نگاری کشوری
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
شماره تماس : 02161118220
صفحه رخ نما
Scopus
  • 134 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 215 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 02 هرهفته (10:00 - 11:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1402
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی 6201206 3 04 هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (13:00 - 14:30) - ترم اول 1402
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (10:00 - 11:30) | هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1401
تئوری انتشار امواج کشسان 6201219 2 03 هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم اول 1401
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 | هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (13:00 - 14:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1400
تئوری انتشار امواج کشسان 6201219 2 02 هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم اول 1400
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری انتشار امواج کشسان 6201219 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زلزله شناسی 1 6201041 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | نیمه اول ترم چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تئوری انتشار امواج کشسان 6201219 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زلزله شناسی مهندسی 6201163 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1395/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1395
زلزله شناسی مهندسی 6201221 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1394/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2