مجتبی عمرانی پور

مجتبی عمرانی پور،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
الهیات

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1389 ← 1392

M.S ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1386 ← 1388

کارشناسی ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1383 ← 1386

فعالیت های علمی