مجتبی عمرانی پور

مجتبی عمرانی پور،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
اتاق : 02536166496

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1389 ← 1392

M.S ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1386 ← 1388

B.S ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1383 ← 1386

کلمات کلیدی