پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1389 ← 1392

کارشناسی ارشد ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1386 ← 1388

کارشناسی ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1383 ← 1386

فعالیت های علمی