ابراهیم محسنی چراغلو

ابراهیم محسنی چراغلو،

استادیار
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02166909839
Google Scholar
  • 164 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علم اقتصاد 6509201 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب 6508045 2 99 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد سیاسی ایران 6508010 2 99 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
اقتصاد سیاسی ایران 6508010 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مبانی علم اقتصاد 6501016 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب 6508045 2 98 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد سیاسی ایران 6508010 2 98 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جغرافیای سیاسی ایران 6508014 2 98 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی جمعیت شناسی 6501203 2 21 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی علم اقتصاد 6509201 2 98 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی علم اقتصاد 6506009 2 98 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی علم اقتصاد 6501016 2 98 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب 6508045 2 97 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اقتصاد سیاسی ایران 6508010 2 97 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار مقدماتی 6501207 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی جمعیت شناسی 6501203 2 12 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی علم اقتصاد 6509201 2 97 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تاریخ اقتصاد در ایران 6508027 2 97 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اسلام و ایران 6508020 2 97 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی علم اقتصاد 6501016 2 97 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1