الهه کریمی ریابی

الهه کریمی ریابی،

استادیار
  • دبیر اجلاس دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه
دانشکده مطالعات جهان
اتاق : 203
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جریان های ادبی در روسیه 6503006 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
زبان تخصصی روسی 6503013 2 99 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
ارتباطات و فرهنگ 6501202 2 23 هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
ارتباطات و فرهنگ 6501202 2 24 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی جامعه شناسی 6506001 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی 6503018 2 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
دین در روسیه 6503020 2 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
مبانی جمعیت شناسی 6501203 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جریان های ادبی در روسیه 6503006 2 99 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی روسی 6503013 2 98 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ارتباطات و فرهنگ 6501202 2 24 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مطالعات فرهنگی روسیه 6503003 2 99 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی جامعه شناسی 6503018 2 99 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
دین در روسیه 6503020 2 98 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جریان های ادبی در روسیه 6503006 2 98 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی روسی 6503013 2 97 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی جامعه شناسی 6504040 2 98 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی 6503018 2 98 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دین در روسیه 6503020 2 97 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جریان های ادبی در روسیه 6503006 2 97 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2