رضا عیوضلو

رضا عیوضلو

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
Google Scholar
  • 103 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1396←…
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←…
  • عضو کمیته تخصصی اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1386 ← 1393

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، مدیریت مالی

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1378 ← 1383

کلمات کلیدی