سیداحسان ترابی

سیداحسان ترابی،

استادیار
Scopus
 • 44 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 61 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • مهارت های فعالیت های بین المللی 1399←1399
 • آشنائی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1399←1399
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399
 • تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی 1399←1399
 • رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران 1399←1399
 • طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، گیاهپزشکی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی کشاورزی-فیزیولوژی و سم شناسی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی کشاورزی

… ←

فعالیت های علمی