پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بن ، علوم اقتصادی و اجتماعی

1352 ← 1357

M.S ، دانشگاه فنی کارلس روهه ، اقتصاد صنعتی

1345 ← 1349

کارشناسی ، دانشگاه فنی کارلس روهه ، اقتصاد صنعتی

1342 ← 1345

فعالیت های علمی