اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مردم شناسی

1372 ← 1374

Ph.D ، دانشگاه امام صادق (ع ، فرهنگ و ارتباطات

1372 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی