حامد ابراهیمیان طالشی

حامد ابراهیمیان طالشی

  • عضو رسمی گروه کار توسعه پایدار سامانه‌ آبیاری در مزرعه
  • سرپرست مؤسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 026-32241119
اتاق : 128
صفحه رخ نما
Scopus
  • 376 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 727 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 1398←1399
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی 1396←1398
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 1396←1397
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-آبیاری و آبادانی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی