ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، حقوق عمومی

1388 ← 1388

فعالیت های علمی