اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
  • 286 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 500 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی