احسان خامس پناه

احسان خامس پناه

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
  • 342 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 596 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1389 ←

M.S ، دانشگاه امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر

1386 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1381 ←

کلمات کلیدی