داود شریفی

داود شریفی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 458 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

  • عضو کمیته روابط بین الملل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1396←1398
  • عضو ستاد بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1395←1395
  • عضو کمیته راهبردی برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی حوزه پژوهشی دانشگاه تهران 1395←1397
  • عضو کمیته بررسی مواد خاص فعالیت های پژوهشی حوزه پژوهشی دانشگاه تهران 1394←1397
  • مجری بازنگری برنامه درسی دوره دکتری تخصصی رشته جراحی دامپزشکی 1394←1395
  • نماینده هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←1397
  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه هاریانا ، جراحی

1366 ← 1370

کارشناسی ارشد ، دانشگاه پنجاب ، جراحی

1363 ← 1366

کارشناسی ، دانشگاه پنجاب ، دامپزشکی

1358 ← 1363

فعالیت های علمی