کاظم دوست حسینی

کاظم دوست حسینی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
Scopus
  • 45 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، علوم و صنایع چوب و کاغذ

1354 ← 1358

M.S ، لاوال ، علوم و صنایع چوب و کاغذ

1351 ← 1355

M.S ، تهران ، منابع طبیعی

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، منابع طبیعی

1345 ← 1349

فعالیت های علمی