دانشجویان دکتری

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ام درمان الإسلامی ، فقه و حقوق

1379 ← 1384

M.S ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، فقه شافعی

1377 ← 1379

کارشناسی ، پیام نور ، زبان و ادبیات فارسی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی