حسن دارابی

حسن دارابی،

استادیار
  • عضو علمی کمیته توسعه پایدار روستایی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 124 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

  • مدیرگروه مهندسی طراحی محیط زیست 1397←1399
  • عضو علمی کمیته توسعه پایدار روستایی 1393←…
  • مدیر گروه برنامه ریزی محیط زیست پردیس البرز 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1377 ← 1384

M.S ، شهید بهشتی ، جغرافیای انسانی

1371 ← 1376

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، جغرافیای انسانی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی