حسن دارابی

حسن دارابی،

استادیار
  • وزارت جهاد کشاورزی ، عضو علمی کمیته توسعه پایدار روستایی
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • وزارت جهاد کشاورزی ، عضو علمی کمیته توسعه پایدار روستایی 1393←…
  • پردیس البرز ، مدیر گروه برنامه ریزی محیط زیست پردیس البرز 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

1377 ← 1384

M.Sc ، شهید بهشتی ، جغرافیای انسانی

1371 ← 1376

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، جغرافیای انسانی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی