افشین دانه کار

افشین دانه کار،

استاد
 • شورای برنامه ریزی و جذب دانشکده منابع طبیعی
 • عضو اصلی شورای سیاستگذاری استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
 • عضو کارگروه کشاورزی- محیط زیست حوزه هماهنگی ویژه دفتر رئیس جمهور
 • عضو هیأت تحریریه نشریه محیط زیست طبیعی
 • رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
محیط‌ زیست‌
شماره تماس : 411
Google Scholar
 • 1664 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هفتمین جشنواره ایده های برتر استان البرز 1399←1399
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1399←1401
 • رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 1398←…
 • عضو هیأت تحریریه نشریه محیط زیست طبیعی 1398←…
 • عضو کارگروه کشاورزی- محیط زیست حوزه هماهنگی ویژه دفتر رئیس جمهور 1398←…
 • عضو اصلی شورای سیاستگذاری استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور 1397←…
 • شورای برنامه ریزی و جذب دانشکده منابع طبیعی 1396←…
 • مدیر گروه محیط زیست 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم جنگل

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، جنگلداری

1369 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، جنگلداری

1365 ← 1369

فعالیت های علمی