بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • ، مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 1186 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

  • ، مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←…
  • ، ریس مرکز آموزشهای الکترونیکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لنکستر ، Management science

1376 ← 1380

فعالیت های علمی