بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
Scopus
  • 619 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1575 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←…
  • ریس مرکز آموزشهای الکترونیکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لنکستر ، Management science

1376 ← 1380

فعالیت های علمی