بهاره سازمند

بهاره سازمند،

دانشیار
  • عضو شورای علمی گروه مطالعات سازمان ها و نهادهای فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
  • کارگروه جذب هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمیته علمی همایش «اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای»
  • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضو کمیته علمی همایش «اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای» 1399←…
  • کارگروه جذب هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 1396←…
  • عضو شورای علمی گروه مطالعات سازمان ها و نهادهای فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1380 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1376 ←

کلمات کلیدی