بهرنگ سجادی

بهرنگ سجادی

مرتبه علمی : دانشیار
 • سرپرست آزمایشگاه ترمودینامیک
 • رییس کمیته فنی متناظر ISO/TC86 (تهویه مطبوع و سردسازی) سازمان استاندارد
 • سرپرست آزمایشگاه سیستمهای تهویه مطبوع
 • سرپرست آزمایشگاه انتقال حرارت
 • سرپرست گرایش علوم حرارتی
 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
 • 1390 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1857 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • کمیته منتخب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور 1400←1400
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان 1399←1401
 • عضو شورای عالی معماری و فنی دانشگاه تهران 1399←…
 • سرپرست گرایش علوم حرارتی 1397←…
 • سرپرست آزمایشگاه انتقال حرارت 1396←…
 • سرپرست آزمایشگاه سیستمهای تهویه مطبوع 1396←…
 • رییس کمیته فنی متناظر ISO/TC86 (تهویه مطبوع و سردسازی) سازمان استاندارد 1395←…
 • سرپرست آزمایشگاه ترمودینامیک 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، بوعلی سینا ، مهندسی مکانیک

1379 ← 1383

کلمات کلیدی