پروفایل

  • ، مدیرگروه 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه اصفهان ، تاریخ اسلام

1385 ← 1390

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تاریخ

1369 ← 1374

فعالیت های علمی