رضا برنجکار

رضا برنجکار،

استاد
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 26 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فلسفه

1375 ← 1380

M.S ، تهران ، فلسفه

1372 ← 1375

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فلسفه

1365 ← 1369

کلمات کلیدی