رضا برنجکار

رضا برنجکار،

استاد
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، فلسفه

1375 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تهران ، فلسفه

1372 ← 1375

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فلسفه

1365 ← 1369

فعالیت های علمی