بهزاد آسایی

بهزاد آسایی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084936
اتاق : 2-713
Google Scholar
  • 1152 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، سیدنی ، برق

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، برق قدرت

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق قدرت

1362 ← 1367

فعالیت های علمی