بهنوش امین زاده گوهرریزی

بهنوش امین زاده گوهرریزی،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، معاون اجرایی و دانشجویی 1393←1394
  • دانشگاه تهران ، رئیس کتابخانه 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی محیط زیست

1381 ← 1388

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1364 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی شزیف ، مهندسی شیمی

1355 ← 1364

فعالیت های علمی