بهنوش امین زاده گوهرریزی

بهنوش امین زاده گوهرریزی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 555 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 746 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

پروفایل

  • معاون اجرایی و دانشجویی 1393←1394
  • رئیس کتابخانه 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی محیط زیست

1381 ← 1388

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1364 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی شزیف ، مهندسی شیمی

1355 ← 1364

فعالیت های علمی