فضل اله باقرزاده

فضل اله باقرزاده،

دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی دانشکده
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 54 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی دانشکده 1398←1400
  • سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی 1394←1397
  • عضو کمیسیون پذیرش قهرمانان 1394←1396
  • عضو شورای گروه علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش 1394←1396
  • سرپرست کمیته شمشیر بازی دانشکده 1393←1395
  • معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی