احمد باقری

احمد باقری،

استاد
  • مدیر گروه
  • عضو گروه علمی فقه و اصول دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس : 021-42762282

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 1400←1402
  • عضو گروه علمی فقه و اصول دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی 1399←…
  • مدیر گروه 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، فقه وحقوق اسلامی

… ← 1365

M.S ، تهران ، فقه وحقوق اسلامی

… ← 1367

Ph.D ، تهران ، فقه وحقوق اسلامی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی