بابک جوادی

بابک جوادی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 591 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 926 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مسئول بازدید علمی دانشجویان صنایع از شرکت صنایع غذایی بدر 1397←1397
  • مسئول بازدید علمی دانشجویان صنایع از شرکت حلوا شکری عقاب 1397←1397
  • مسئول بازدید علمی دانشجویان صنایع از شرکت توان گاز 1397←1397
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ورودی 94 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی صنایع

1388 ←

فعالیت های علمی