دانشجویان دکتری

احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Scopus
  • 411 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 509 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم - گرونبل ، محیطزیست کوهستان

1372 ← 1375

M.S ، دانشگاه علوم گرونبل؛ ژزف فوریه ، برنامه ریزی استفاده از سرزمین (آمایش سرزمین)

1369 ← 1372

M.S ، دانشگاه Ecole Des Hautes Etudes ، برنامه ریزی

1357 ← 1359

کارشناسی ، کالیفرنیا - دیویس ، علوم گیاهی

1352 ← 1356

کلمات کلیدی