علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه،

استادیار
Scopus
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 199 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی