عبداله سهرابی بیدار

عبداله سهرابی بیدار

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زمین شناسی
Scopus
  • 460 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 896 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال