عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی

مرتبه علمی : دانشیار
  • کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • عضویت در کارگروه بررسی ارتقاء اعضای هیات علمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112336
Google Scholar
  • 292 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • عضویت در کارگروه بررسی ارتقاء اعضای هیات علمی 1397←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1394←…
  • کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق جزا و جرم شناسی

… ←

B.S ، شهید بهشتی ، حقوق قضایی

… ←

دکتری ، شهید بهشتی ، جزا و جرم شناسی

1378 ← 1385

کلمات کلیدی