عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 185 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • سردبیر مجله مدیریت صنعتی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کویینزلند ، مدیریت مهندسی وعملیات

1372 ← 1376

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1368

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مدیریت بازرگانی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی