پروفایل

  • سردبیر مجله مدیریت صنعتی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کویینزلند ، مدیریت مهندسی وعملیات

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1368

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مدیریت بازرگانی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی