پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، سوربن ، زمین شناسی

… ← 1345

Ph.D ، سوربن ، زمین شناسی

… ← 1347

کارشناسی ، تهران ، زمین شناسی

… ← 1343

فعالیت های علمی