عبدالرضا صالحی

عبدالرضا صالحی،

دانشیار
 • عضو هیان تحریره مجله تولیدات دامی
 • شورای فرهنگی پردیس
 • عضو هیات داوری کمیته پژوهشی کشاورزی و دامپزشکی
 • طراحی آزمون سراسری
 • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
 • 343 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

 • نماینده هیات اجرایی جذب 1400←…
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس ابوریحان 1396←1399
 • طراحی آزمون سراسری 1396←…
 • عضو هیات داوری کمیته پژوهشی کشاورزی و دامپزشکی 1395←…
 • شورای فرهنگی پردیس 1395←…
 • عضو هیان تحریره مجله تولیدات دامی 1388←…
 • مدیر گروه علوم دام و طیور 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نیوساوث ولز ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1373 ← 1377

M.S ، دانشگاه نیوساوث ولز ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-علوم دام

1356 ← 1364

کلمات کلیدی