احمد رضوانفر

احمد رضوانفر،

استاد
  • عضو کمیته تخصصی کشاورزی و محیط زیست انتشارات دانشگاه
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
Scopus
  • 191 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال