علی رسولی

علی رسولی

مرتبه علمی : دانشیار
 • دعوت دانشگاه شهید چمران اهواز-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی علوم تشریحی- دکترکاوه خزائیل
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترسمیرا خانی
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترحسن عباس زاده
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکتر شبنم نجفی
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکتر ناصر عباسی
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترآنیتا فلاح برزگر
 • داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی-دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکتر مجید متقی نژاد
 • نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی--
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117086
Scopus
 • 557 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی-- 1400←…
 • داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی-دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکتر مجید متقی نژاد 1395←…
 • مامور تحقیق در خصوص یک پرونده مربوط به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران 1394←1394
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترآنیتا فلاح برزگر 1393←…
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکتر شبنم نجفی 1393←…
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکتر ناصر عباسی 1393←…
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترحسن عباس زاده 1393←…
 • دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی فارماکولوژی- دکترسمیرا خانی 1392←…
 • دعوت دانشگاه شهید چمران اهواز-برای داوری پایان نامه دوره دکترای تخصصی علوم تشریحی- دکترکاوه خزائیل 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، فارماکولوژی

1374 ← 1379

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1369

کلمات کلیدی