عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد،

دانشیار
 • ، عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت
 • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته کمیسیون تخصصی ماده 1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • ، عضو کمیسیون تخصصی ماده یک آیین نامه ارتقا
 • ، عضویت در کمیسیون تخصصی روان سنجی
 • ، مدیر گروه سنجش و تحقیقات آموزشی
 • ، عضو کارگروه ویژه روان شناسی
 • ، عضویت کارگروه پژوهشی رشته روان شناسی
 • ، معاون پژوهشی
 • ، عضویت در کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117477
اتاق : -
Scopus
 • 27 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 124 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، عضویت در کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 1398←1401
 • ، معاون پژوهشی 1397←1400
 • ، عضو گروه تخصصی روان شناسی در شورای تحول علوم انسانی 1396←1398
 • ، عضویت کارگروه پژوهشی رشته روان شناسی 1395←…
 • ، عضو کارگروه ویژه روان شناسی 1392←…
 • ، مدیر گروه سنجش و تحقیقات آموزشی 1392←…
 • ، عضویت در کمیسیون تخصصی روان سنجی 1392←…
 • ، عضو کمیسیون تخصصی ماده یک آیین نامه ارتقا 1390←…
 • ، عضو کمیته کمیسیون تخصصی ماده 1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1390←…
 • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1389←…
 • ، عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت 1387←…
 • ، عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش تهران 1387←1387
 • ، مدیر گروه آموزشی روان شناسی 1387←1389
 • ، عضویت در کمیسیون تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی 1386←1386
 • ، عضو ثابت شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 1386←1386
 • ، مدیر گروه آموزشی روان شناسی 1385←1387
 • ، عضویت در شورای تخصصی گروه پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی 1385←1387
 • ، عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده آموزش و پرورش 1384←1386
 • ، تدوین گزیده مقالات همایش " مبانی نظری و روانسنجی مقیاس های دینی" 1384←1384
 • ، معاون اداری و مالی دانشکده روانشناسی 1376←1379

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، روانشناسی

1107 ← 1364

Ph.D ، تربیت مدرس ، روانشناسی

1107 ← 1379

M.Sc ، تربیت مدرس ، روانشناسی

1107 ← 1369

فعالیت های علمی