عذرا ربانی چادگانی

عذرا ربانی چادگانی،

استاد
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 254 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لندن-انگلیس ، بیوشیمی

1354 ← 1358

کارشناسی ارشد ، تهران ، بیولوژی سلولی و مولکولی

1351 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، بیولوژی

1347 ← 1350

فعالیت های علمی