محمدعلی آموزگار

محمدعلی آموزگار،

استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست شناسی
  • ریاست دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 3983 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • ریاست دانشکده زیست شناسی 1396←…
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست شناسی 1395←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1375 ← 1382

M.S ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه آزاد قم ، میکروبیولوژی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی