محمدعلی آموزگار

محمدعلی آموزگار،

استاد
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی
  • ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست شناسی
  • ، ریاست دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 3043 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹

پروفایل

  • ، ریاست دانشکده زیست شناسی 1396←…
  • ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست شناسی 1395←…
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1375 ← 1382

M.Sc ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه آزاد قم ، میکروبیولوژی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی