علی ماشاء الله کرمانی

علی ماشاء الله کرمانی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 100 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 230 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

پروفایل

  • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فنی کشاورزی 1395←1396
  • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فنی کشاورزی 1394←1395
  • عضویت در کمیته راهبردی مزرعه آموزشی - پژوهشی پردیس ابوریحان 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1378 ←

فعالیت های علمی