مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب،

دانشیار
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده
  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 362 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1390←…
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

… ← 1368

دکتری ، ذانشگاه تهران ، بیوفیزیک

… ← 1382

کارشناسی ارشد ، ذانشگاه تهران ، بیوفیزیک

… ← 1371

فعالیت های علمی