مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب،

دانشیار
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده
  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 455 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکد زیست شناسی دانشکدگان علوم 1398←1400
  • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1390←…
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

… ← 1368

M.S ، ذانشگاه تهران ، بیوفیزیک

… ← 1371

Ph.D ، ذانشگاه تهران ، بیوفیزیک

… ← 1382

کلمات کلیدی