مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب،

دانشیار
  • ، عضویت در شورای آموزشی دانشکده
  • ، عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 294 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

  • ، عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1390←…
  • ، عضویت در شورای آموزشی دانشکده 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی